Velkoplošné výspravy Průtah Karlovy Vary I/6 - III. etapa

Velkoplošné výspravy Průtah Karlovy Vary I/6 - III. etapa

Termín: 23.10. - 05.11.2023


III. Etapa – pravý jízdní pás (směr na Cheb)

Je navržena frézování komunikace v tl. 40 mm a následná sanace obrusné vrstvy. Průtah

bude realizován po polovinách. Nájezdy a výjezdy budou řešeny za provozu, po

polovinách vozovky pomocí řízení provozu poučenými a proškolenými pracovníky.,

Stávající B20a budou v rámci řešeného úseku zakryty.

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace:

Žádné trvalé změny v dopravním řešení nejsou pro stavbu zapotřebí.

Při výstavbě bude na komunikacích osazeno dočasné dopravní značení.

Příjezdy a přístupy

Pro příjezd a přístup ke staveništi bude využito přístupu z místních komunikací. Jedná se

o veřejné komunikace. Potřebu elektrické energie během výstavby si dodavatel zajistí

vlastními dieselagregáty.


Všechny povrchy dotčené stavbou budou pro realizaci záměru uvedeny do původního

stavu.

Při výstavbě musí být zhotovitelem oprávněná a řádně proškolená osoba, která bude

zodpovídat za to, že při výjezdu vozidel ze stavby nedojde ke znečištění povrchu vozovky.

Volba trasy a návrh technického řešení vychází z průzkumu staveniště a požadavků

provozovatele v technicko-ekonomickém zadání.

Provádějící firma zajistí vstupy a vjezdy do objektů (lávky pro chodce, přejezdové

plechy).

V případě potřeby bude zajištěn vjezd do úplné uzávěry vozidlům IZS.

Výkopy v ostatní ploše budou zajištěny zábranami Z2 + sv. typ 3.

Dopravu ve Varech na závěr prázdnin ještě víc komplikují opravy průtahu

Zdroj: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/stavby-komunikace-opravy-prutah-karlovy-vary-doprava.A230822_744973_vary-zpravy_melu

Pro stavbu dodáváme a zajišťujeme tyto služby

recenze